تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

سَللَم اَسَه

  سَللَم اَسَه

   

  1 هَـــردَن اُتررام یازارام     تا دییَم آی اولکَه ! وارام

   

  2 گاه اُخرام،گاه یازارام:      چنـــــارلقا یارام؛ یارام

   

  3گاه قُشارام سوزلَریمی     آغلادارام گــــوزلَریمی

   

  4 داغ دَرَه لَردَن دییَـــرَم       خاطیرَه لَردَن دییَـــــرَم

   

  5 تا اوزیمی شاد اِلییَم        روحمی آزاد اِلییَـــــم

   

  6 شعر اُخرام اوز اوزیمَه     قُناق گَــلَر غم گوزیمَه

   

  7 غم یغشار گوزلَــریمَه        خییال لارم سوزلَریمَه

   

  8 غم آغلادار گوزلَریمی     خییال بَـزَر سوزلَریمی

   

  9 دیزلَریمی قوجاقلارام      یُـــللارا غَملی باخارام

   

  10کَندَه ساری تاباخارام     آه چَکَـرَم ،قان آغلارام

   

  11 چنارلقدان یاد اِلَــرَم      اِل اُبانی شاد اِلَـــــرَم

   

  12 های دییَرَم چنارلقم!     وای دییَـرَم چنارلقم!1

                                            

      ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  1 ــ چنارلـــــــــق از بخش خورش رستم جنوبی خلخال ، روستای

  زادگاه من است .

  * * *

    13  قاپباجالاری باغلارام

                     تَک اُترپ ، های آغلارام 

    14 بو سوزلَری آی اورَگیم ! 1

                 قبول اِلَــــــه پای اورَگیــــم 

    15 باخگینَه بیر گوزلَریمَه

                           دور قولاق آس سوزلَریمَه:

    16 « ایستِرَم آللاه ایستییَه

               دای بیــــــزَه غم دُلانمییَه

    17 آی قَییدَه گِچمیشیمیز !

                           بیـــــردَه گولَـه کوشَنیمیز

    18 دای اُبامـــــزدا غم سُلا

              خُشلـــق اُلا ؛ خُشلـــق اُلا

    19 بیردَه گَلَه خُش گونیمیز

                          گـــــورمییَه کوررخ کَندیمیــز

    20 قُنشی قُنشنی یُخلییَه

                  قُنشییَه سوزلَـــــــرین دییَه

    21 سوفرَه نین اُلا یُلداشی

                   گـــــون اُرتالار آیران آشـی

    22 نَـــــزیک یییَه طیفیل بالا

                      گولَـــــه گولَـــــه چَپیک چالا

    23 باغلارچن چایدا دوراق

                       آردوجلاردا کـــــــوتام قوراق

    24 آللاه نادینجی هایلییَه

                      کَنـــــــــدَه مَحبّت پایلییَـــــه

    25 بَستی لَــــــر یاغنان دُلا

                             تــــــولقــــــــلاردا آیران اُلا

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1 ــ منظور از اورگیم ، روستای چنارلق است .

   

   * * *

    26 بوتای باغدان اُ تای باغا

                             نَــــنَم 3 گِدَه داوار ساغا

    27 اوهَه دییَم اینَک لَــــرَه

                           هُچَه دییَم اِششَک لَــــــرَه

    28 یای گِجَه سی هَردَن باغا

                  یاواش یاواش یاغش یاغا

    29 چاروادار قاطرن سورَه

                    دام باشندا آق ایت هورَه 4

    30 اورَکلَــــــرین گولی آچا

                             غم بیزیم اولکَه دَن قاچا

    31 گَلَه حوسِن خان 5 گوریشَه

                  مییان سارانا 6 هَمیشَــــه

    32 گولیپ دانشماقن سَسی

                      کَندی باسا یای گِجَه سی

    33 بایرام گَلَه ، شادلق اُلا

                         غَملَر بیزیم اِل دَه سُلا

    34 آی اشقـــی باخا باخا

                              توت دیبینین اَرخـــی آخا 7

    35 بَرَندَه دَن 8 اَریک گَــلَه

                          سوجاهری دان 9 فَریک گَــلَه

    36 مَلَشَه لَر قُیون قوزی

                         کَسَک بُستاندا قارپوزی

    37 توت دیبیندَه کَندَه باخاق

                      یُللارا کوشَندَه باخاق

    38 مَرز علی 10 آخشام گوریشَه

                            آششاقی یُلدان یِتیشَه 11

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       3 ــ فَرخندَه نَـــنَه،مادر بزرگ پدری من که بسیاری ازکارها راخودش انجام ــ

            می داد .

       4 ــ آق ایت،سگ زیبای سفیدی که جسارت های فراوانی داشت .شنیدم

            که یک بار ، 12 گرگ را از پای درآورده بود .

       5 ــ جناب آقای مشهدی حسین خان محمّدی شوهــــر عمّه ی محترم من

            بودند و حضور گرمی داشتند .

       6 ــ میانسران،کرانه های دوسوی رود میانسران که ناحیه ی باغی روستای

             چنارلق است و باغ های هوشربای زیبایی داشت .

       7 ــ از کناره ی درختان توت کهنسال روبروی عمارت پدریـــم ، جوی باریکی

             همیشه جاری بود . این قسمت به « توت دیبی » معروف است .

       8 ــ برندق،روستای بزرگ پدربزرگ مادریم،جناب آقای ذبیح الله خوجینی که

             باغ بزرگش ، « اعلا باغی » زردآلوی بسیار معروفی داشت .

       9 ــ سجهــــرود ، روستای زادگاه مادر بزرگ پدری من ، « فـرخنده ننه » در

             همسایگی چنارلق است .

       10 ــ مرز علی ، همروستایی عزیزم .

       11 ــ کوره راه پایین درختان کهنسال توت

   

  * * *

    39 دوروپ وِرَه سیتکَیَه جان

                            قاش قارالاندا مَمی خان 1

    40 سیتکَه یانپ فسللییَه

                   سوسَرریک اِودَه اُخییَـــه

    41 دومان باسا چَپَرلَــــری

                             آخشام لاری ، سَحَرلَری

    42 بیچین چیمیز یُنجا بیچَه

                 گـــــون اُرتادا آیران ایچَه

    43 یِل اَسَه آخشام ایوانا

                  سِــــــرچَــه قُنا داغداغانا

    44 جَهرَه نی هَردَن گَتیرَه

                           آفاق عمّه 2 یون اَییـــــرَه    

     45 پَلَنگَه دَن 3 تا چیَمَنَه 4

                          خُشلق اُلا گَــنَه ؛ گَـــــنَه    

     46  گون اُرتا قـــزلار گِــدَه لَر 

                 بَدیــر بولاقدا 5 چیمَه لَـــر

    47 آخشام اوستی داغدان داغا

                  مِـــه دُلاشا ، یاغش یاغا

    48 یاغش یاغپ اوزین یُرا

                       دومان کوچَه اُننان سُرا ،

    49 گون اشقن گویدَن آسا

                       تُرپاق اییی کَندی باسا

    50 چایدان اُجاقـــدا قَینییَه

                      ماحمود عَمی 6 نَقل دییَــه

    51 آداخلی قــز دینگیللییَه

                             آرخالقــــی زینگیللییَــــه

    52 سیلینگَه اوستیندَه گَـنَه

                            شام پیشیرَه عزیز نَــنَه

   

       ــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1 ــ مَمی عمو چراغ زنبوری را آماده می کرد .

       2 ــ آفاق عمّه کوچکترین عمّه ی من بود .

       3 ــ پَلَنگَه ، مجموعه ی چند باغ و چشمه کــه در کوهستان بالایی چنارلق

            قرار دارد .

       4 ــ چیمَن ، مجموعه ی چند باغ و چشمه کـــه در انتهای زمین های پایین

             طویله ی بزرگ واقع است .

       5 ــ بَدیر بولاق ، چشمه ای در یکی از درّه های چنارلق است که بــه دلیل

             خلوت بودن ، دختران در آنجا آبتنی می کردند . 

       6 ــ محمود عمو ، پسر عموی غیرتمند پدرم و کدخدای چنارلق بود . 

       7 ــ سرکار فرخنده خانم ، آش دوغ و آبگوشتش عالی بود .

   

  * * *

    53 بوغدا اَکَــه اَکین چی میز

                           یایدا بیچَه بیچین چی میز

    54 سِیرَه ناز 1 چرچرپی تاپا

                  آفاق عمّــــه فَتیــــر یاپا

    55 تَندیـــرَه سر گـــوروللییَه

                             توتون دالانـــــدا اُینییَــه

    56 گَـــدیکلَردَه یَللَــــر اَسَه

                 بارماقلاری بولاق کَسَـــه 2

    57 نَـــنَم دورا ایپ تُخییَـه 3

                     شهین عمّه 4 شعر اُخییَه

    58 آت کیشنِییپ گچن دویَه

                       بویون توتپ ، باخا گــویَه

    59 آخشام اوستی سَللَم اَسَه

                               قولاق آسا آدام سَسَه

    60 چناردا بولبـــــول اُخییَه

                      شیرلی حَیَط 5 دینگیللییَه

    61 سَللَم اَسَه کَللِه ای یَه

                     شیرین ناردا 6 قوش اُخییَه

    62 اُدون اُجاقـــــــدا آلشا

                         نَــــنَم قـــدیمنَن دانشا

    63 کَللِــــه ای دَه آدام یاتا

                      آی اشقی قاش گــــوز آتا

    64 آخشام اوستی چیللَه خانا 7

                           گونـــــدَرَه سَللَم ایوانا

    65 یِللَـــر اَسَه یاشل چولَه

                                 سو دُلدرا عَمیم 8 گولَه

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1 ــ سِیرَه ناز از جوانی نان پـــــــز و قــــــدردان خاندان ما بود . من هرگــز

             فراموشش نمی کنم .

       2 ــ بعضی از چشمه های کوه هــا بسیار سرد بود و براحتی نمـــــی شد

            سنگی از آنها برداشت .

       3 ــ فرخنده نَـــــنَه از موی بز ریسمان می بافت .

       4 ــ شهین عمّه ، دختر جناب آقای آقا خان قربانی ، عموی بزرگــــوار پدرم 

             و همسر جناب آقای جهانسوز میرزا دارایــــــی ، فرزنــــــد امیر خسرو ــ

                دارایی ، برهان السّلطَنِه

       5 ــ شیرلی حَیَط ،قسمتی از خانه ی تاریخی ما کـــــه به دلیل داشتن دو 

            شیر گچـــــی برپیشانی ساختمان کــــــه کــــــره ی زمین را با دست

            نگهداشته بودند ، به این نام خوانده می شد .

        6 ــ در حیاط بالای طویلــــــــه ی بزرگ ، دو درخت انار شیرین بود کـــــــه 

              شاخه هایشان به دو ایوان کلله ای می رسید .

        7 ــ چیلله خانا ، دو کوه زیبای سه گوش روبروی چنارلق است کــــــــه در 

             خیالم آن را کشف کردم و نگهبان چنارلق دانستم .

        8 ــ مَشَد عموی من

  * * *

    66 قئورمانی یییَک شاما

                   گیزلَن پاچا چخاق داما

    67 اَیاق قُیاق اوزَنگییَـــــه

                     مینَک آتی ، آت اُینییَه

    68 چلپاق مینَک دایچالاری

                   دوزدَه چاپاق کَندَه ساری

    69 چخپ داما ، یاتاق گِجَه

                      قزل گولَه 1 باتاق گِجَه

    70 کورسی قوراق ، یِمیش یییَک

                    قش گِجَه سی نَقل دییَک

    71 گول قز 2 دورا چای گَتیرَه

                        اِودَن گولی 3 پای گَتیرَه

    72 چیمَنلقدا پالاز سَرَک

                         بیر پَرچینَـــه اوزوم دَرَک

    73 دور اُتوروپ اوزوم یییَک

                        بوردان دییَک ، اُردان دییَک

    74 گَلین باجی یون اَییرَه

                      چیل چیل تُئوخ های سَییرَه

    75 هَر کیم آجقدی بارشا

                        قُنشی قُنشیینَن دانشا

    76 آرپالقــــــدا آرپا بیچَک

                          گاه یُرولوپ آیران ایچَک

    77 کولگَه دوشَه ، قاش قارالا

                       بولگــــونا آی اشق سالا

    78 مییانساران 4 سورتَه بَــزَک

                      باغلاری بیز گوندَه گَــــزَک

    79 چادرلاردا یای گِجَه سی

                     لای لای دیَه چاین سَسی

    80 داوار چخا داغ باشنا

                          آخشام گَــلَه باغ باشنا

    81 یای یاری دان گِچدی دوراق

                         چای دا قَـــرَه چادر قوراق

    82 بَرَتلقدان اوزوم دَرَک

                             اوزوملَری دامدا سَرَک

    83 آخشام اوستی کَندَه ساری

                                  سورَک یُککوشا آتلاری

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1 ــ از یک ترانه ی محلّی است : « لای لای دییَرَم یاتارسان

                                                      قـــــزل گولَــــه باتارسان »

       2 ــ گول قز ، دختر چنارلقی که برای خانواده ی ما بسیار زحمت کشید .

       3 ــ گولی ، خواهر بزرگ گول قز کــه پیش از او نزد ما بود . این دو خواهر ،

             بسیار با محبّت بودند .

       4 ــ میانسران ، کرانه های دو سوی رودخانه ی میانسران که باغ هـــــــای

             زیبایش دلبری ها می کرد .

   

  * * *

    84 اشق وِرَه آی گِجَه لَر

                             دام اوستینَه پای گِجَه لَر

    85 خوش گونلَری بیردَه تاپاق

                    مینَک آتی ، دوزدَه چاپاق

    86 قَرغَه گوی دَه قارللییَه

                       داش گونِی دَه پارللییَه

    87 اَنیش یُککوشا ، دوز یُلا

                        مال داوارن سَسی دُلا

    88 چاتاق یوکلَری مال لارا

                      سورَک مال لاری خالخالا

    89 باغلارا خان حزیر 1 ورا

                       مییان سارانی قــــــزدرا

    90 یِللَر اَسَه داغدان داغا

                       دومان گِچَه باغدان باغا

    91 چَککورجَه باغدا اُخییَه

                       خُروز کوللیک دَه باننییَه

    92 خان آتی غَررانَه سورَه

                        چُبان ایتی یُل دا هورَه

    93 آخشام گَلَه ناخر چولدَن

                       چُخ گورمَلی آغر چولدَن

    94 سَرین سویی پای آپاراق

                            بُستانی آخشام سوواراق

    95 مَقروب 2 گَلَه توت دیبینَه

                  خان آقانن گــــــوروشینَه

    96 داوارلاری بیبیم ساغا

                                اَرخی چَکَه عَمیم باغا

    97 دیک دَه بابوللا های سالا 3

                              قز چَرچی دَن سَققز آلا

    98 شازدا 4 باناری دان 5 گَلَه

                 کَت دَه دوشَه شادلق اَلَه

    99 گورگور اُجاق گوروللییَه

                           کوز اوستین دَه سو قَینییَه

   

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       1 ــ حَزر ، مراسم سالیانه ی تخمین زنی مقدار محصولات،بویژه در باغ های

            انگــــــور میانسران بود . این مراسم با مدیریّت خان بزرگ،پدرم انجام ــ

            می شد .

       2 ــ مَقروب،ریش سفید بزرگ چنارلق،بسیار باشخصیّت،محترم و صمیمی

            بود .

       3 ــ یکی ازروستاییان که هنوزمطابق احترامات خوب سنّتی برخوردمی کند.

       4 ــ جناب آقای جهانسوز میرزا دارایی،همسر شهین عمّه ی من که دارای

            شخصیّتی متعادل ، مهربان و پرجذبه بود.آمــدن ایشان برای همه ی ما

            مایه ی شادی بود .

       5 ــ بنارود یا به قول محلّی هــا ، باناری ، روستای محلّ اقامت تابستانه ی

            جهانسوز میرزا و شهین عمّه بود .

   

  * * *

     100 آزادلق گَلَه کَندیمَه

                اَرخن ایچیندَه قوش چیمَه

     101 آخشام اوستی یاغش یاغا

                            سَللَم اَسَه بیزیم باغا

     102 سَحَر سَحَر دومان باسا

                  نَـنَم اُجاق دا سوت آسا

     103 زِیدوللا 1 کَت دَه جار ورا

                      عَنبَر 2 اوزَرریک یاندرا

     104 آخشام اوزین کَندَه یخا

                        اُیناماقا اوشاق چخا

     105 آداخلی قز یاشماق توتا

                   اُغلان توپـــــورجَگین اوتا

     106 بولاق باشندا قز گولَه

                     گول اوپیش وِرَه بولبولَه

     107 کَندَه گَلَه گلین خانم 3

                     گــــول کیمین آچا ایوانم

     108 آداخلی قز سرغا سالا

                               اوز یاغــــی چَرچیدَن آلا

     109 اوزاق یُل دان کَندین سَسی

                 غَملی شیروان شیکَستَه سی ، 4

     110 آیـــــــرلقن ایپین قرا

                 خییالمــــــــــــــا نَققش ورا

     111 بیردَه اولکَه نی شاد گورَم

                            کَندَه ساری هَر آی سورَم

   

  * * *

     112 یازدم بو شعری تا دییَم

                وافالییَــــم ؛ وافالییَــــــــم

     113 یاددان چخاتمارام کَندی

                          دونیایا ساتمارام کَنـــــــدی

     114 چنارلقن بالاسییَــــم

             اورَکلَـــــرین داواسییَـــــــم

     115 هوژَبرین تا کی وار جانی

                          ساخلار قَییم بو میدانی

   

  * * *

   

                                           هژبر پاکزاد

                                  19 مهر 1378 خورشیدی

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        1 ــ زیدالله همدمی ، کدخدای خوب و صمیمی چنارلق

        2 ــ عنبر ، همسر محمود عمو ، نمونه ی یک زن خوب ، بااحترام و نجیب

             روستایی بود .

        3 ــ مادر والا گوهرم که ارزش های انسانیشان زبانزد همه بود و هست .

        4 ــ نام آهنگ محلّی خوش طنینی ست که چنارلقی ها ترانه هــــــــای

             محلّی را با آن زمزمه می کنند .


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 2 مرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 29 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160246
 • بازدید امروز :209366
 • بازدید داخلی :22341
 • کاربران حاضر :184
 • رباتهای جستجوگر:415
 • همه حاضرین :599

تگ های برتر